BRIARD KLUB
Předsednictvo
KRK
Poradci chovu
Stránky členů, CHS
Stránky zahraničních klubů
Termíny akcí BK ČR

ČLÁNKY

CHOVATELSTVÍ
Standard plemene
Historie chovu briardů u nás
Rukojeť chovatele
Chovatelské dokumenty
Databáze jedinců
Chovní psi černí
Chovní psi plaví
Chovné feny černé
Chovné feny plavé
Zahraniční krycí psi
Přehled krytí
Výsledky DKK
Výsledky CSNB

VÝSTAVY
Výsledky výstav
Galerie šampionů
Galerie klubových šampionů
Podmínky pro získání šampionátů - odkazy

VÝCVIK
sportovní výcvik
pasení
obedience
agility
další aktivity
Galerie výcviku
Galerie šampionů práce
další aktivity

SOUTĚŽE
Briard roku v exteriéru
Briard roku ve výkonu
Briard roku v pasení
S briardem na Everest

INZERCE
ŠTĚŇATA
SOS BRIARD
POZVÁNKY NA AKCE

Podmínky členství
Vydáno dne 18. 06. 2018 (10882 přečtení)Členské příspěvky na rok 2024
 
 
ŘÁDNÝ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK JE 600,- KČ
Nový člen platí mimo to jednorázový manipulační poplatek 100,-
 
RODINNÝ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK JE 300,- KČ
Nový rodinný člen platí mimo to jednorázový manipulační poplatek 100,-
 
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PRO ČLENY DO 18 LET JE 200,- KČ
 
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PRO ZAHRANIČNÍ ČLENY JE  55 EUR
 
ČESTNÍ ČLENOVÉ MAJÍ ČLENSTVÍ ZDARMA
 
Platba musí být provedena nejpozději do 31. 1. daného roku!
 
 
 • ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY zasílejte převodem z účtu nebo poštovní poukázkou typu A na č.ú.:

Fio banka

nazev účtu: Briard klub ČR

číslo účtu:   2501314517 / 2010                 variabilní symbol: 1

IBAN: CZ6120100000002501314517           SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

adresa příjemce : BRIARD KLUB ČR

variabilní symbol : 1

Do zprávy pro příjemce: uveďte vaše jméno, příjmení a rok, na který členský příspěvek platíte.

 

 

PŘIHLÁŠKU zasílejte podepsanou (a naskenovanou) na email:   predsednictvoBK@seznam.cz

Případné dotazy Vám zodpoví členové výboru, které můžete kontaktovat přes email:  predsednictvoBK@seznam.cz

 

ČLENSTVÍ V BRIARD KLUBU ČR Z.,S. A STANOVY  

 

 1. Členy Spolku mohou být fyzické osoby starší 18ti let. Členem klubu se může stát i nezletilý zájemce za předpokladu písemného souhlasu zákonného zástupce. O přijetí za člena rozhoduje Předsednictvo a vyrozumí o svém rozhodnutí žadatele o členství ve Spolku. Na vznik členství ve Spolku není právní nárok;
 2. Členství ve Spolku se dělí na: 
 1. řádné;
 2. rodinné;
 3. čestné
   
 1. Řádné členství ve Spolku vzniká přijetím za člena na základě přihlášky a zaplacením jednorázového vstupního příspěvku a ročního členského příspěvku. Uchazeč o členství se podáním přihlášky ztotožňuje s účelem, předmětem činnosti Spolku a deklaruje svoji připravenost být vázán členskými právy a povinnostmi, které pro něj vyplývají ze stanov a z rozhodnutí orgánů Spolku. Uchazeč je v přihlášce povinen uvést doručovací a emailovou adresu, na níž mu Spolek bude zasílat případné písemnosti.
 2. Rodinným členem může být rodinný příslušník řádného člena (manžel/ka, druh/družka, rodič, prarodič, dítě, vnouče, sourozenec). Na rodinné členství se vztahuje snížený členský příspěvek, rodinný člen nemá nárok na Ročenku BK ČR a ostatní tiskoviny, vydávané Spolkem. Vyjma toho se na rodinné členství vztahují stejná práva a povinnosti jako na ostatní druhy členství;
 3. Čestné členství uděluje Předsednictvo klubu. Čestné členství je bezplatné. Vyjma toho se na čestné členství se vztahují stejná práva a povinnosti jako na ostatní druhy členství.
 4. Členství ve Spolku končí:
 1. úmrtím člena;
 2. písemným prohlášením člena o jeho vystoupení, doručené k rukám předsedy Spolku, s uvedením data ukončení členství;
 3. nezaplacením členských příspěvků ani v 30 denní dodatečné lhůtě určené Spolkem ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn;
 4. vyloučením člena.

Po zániku členství je neprodleně proveden výmaz člena ze seznamu členů;

 1. Vyloučit řádného člena lze:
 1. pro závažné porušení stanov;
 2. pro opětovné a hrubé porušení Zákona na ochranu zvířat;
 3. byl-li člen pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo přečin;
 1. Návrh na vyloučení člena může podat v písemné formě kterýkoli člen Spolku.
  V návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení a tento se doručuje Spolku. O vyloučení člena rozhoduje Předsednictvo. Člen navrhovaný k vyloučení musí být s návrhem na vyloučení seznámen písemně (doporučenou zásilkou) nejméně 15 dnů před jednáním Předsednictva, které bude o vyloučení rozhodovat. Doporučená zásilka musí obsahovat naprosto konkrétní obvinění a specifikaci skutku tak, aby byla členovi ponechána možnost se na jednání Předsednictva řádně připravit a obhájit se (osobně nebo písemnou formou). Člen navrhovaný k vyloučení se jednání zúčastní na vlastní náklady. Nedostaví-li se bez řádné omluvy, proběhne jednání bez jeho účasti;
 2. Členství vylučovaného člena zaniká doručením písemného rozhodnutí Předsednictva o vyloučení vyloučenému členovi. Zánikem členství ve Spolku nevzniká bývalému členovi nárok na vrácení jakýchkoliv uhrazených členských příspěvků;
 3. Proti rozhodnutí Předsednictva je možno podat do 15 dnů písemné odvolání doporučenou zásilkou Předsedovi Kontrolní a revizní komise (dále jen KRK).  Odvolání nemá odkladný účinek. KRK posoudí skutkovou podstatu provinění a v případě, že shledá v postupu Předsednictva nedostatky, svolá Mimořádnou členskou schůzi. Vyloučený člen je písemně (doporučenou zásilkou, kterou zasílá KRK jak členovi, tak Předsednictvu) nejméně 15 dnů před jednáním Mimořádné členské schůze seznámen s datem jednání. Schůze se účastní na vlastní náklady a má právo se ke svému odvolání vyjádřit buď osobně, nebo v zastoupení na základě plné moci. Pokud je rozhodnutí o vyloučení Mimořádnou členskou schůzí zrušeno, hledí se na dotčeného člena, jako by nebyl vyloučen;
 4. Spolek vede seznam členů v  elektronické podobě, který nebude zpřístupněn ani uveřejněn, vyjma zpřístupnění seznamu členů spolupracujícím právnickým osobám. Vedením seznamu členů je pověřeno Předsednictvo, které zajišťuje provádění zápisů a výmazů týkajících se členství osob ve Spolku.  Člen je oprávněn obdržet na svou žádost od Spolku na své náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o jeho osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Za správnost a aktuálnost seznamu členů odpovídá jednatel Spolku.

Člen klubu (vyjma členství rodinného) má právo na klubové zpravodaje, popř. na další klubové tiskoviny, a je oprávněn zúčastnit se všech klubových akcí za zvýhodněných podmínek. Informace pro členy jsou uveřejňovány prostřednictvím webových stránek klubu, klubového FB a jsou zasílány informačními e-maily na kontaktní adresy, uvedené v přihlášce.( -dk- | Informační e-mailVytisknout článek )

© BK ČR 2017