Podmínky členství

Autor: -dk- (krivkovadenisa@gmail.com), Téma: ORGANIZACE KLUBU
Vydáno dne 18. 06. 2018 (10881 přečtení)


Členské příspěvky na rok 2024
 
 
ŘÁDNÝ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK JE 600,- KČ
Nový člen platí mimo to jednorázový manipulační poplatek 100,-
 
RODINNÝ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK JE 300,- KČ
Nový rodinný člen platí mimo to jednorázový manipulační poplatek 100,-
 
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PRO ČLENY DO 18 LET JE 200,- KČ
 
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PRO ZAHRANIČNÍ ČLENY JE  55 EUR
 
ČESTNÍ ČLENOVÉ MAJÍ ČLENSTVÍ ZDARMA
 
Platba musí být provedena nejpozději do 31. 1. daného roku!
 
 
 • ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY zasílejte převodem z účtu nebo poštovní poukázkou typu A na č.ú.:

Fio banka

nazev účtu: Briard klub ČR

číslo účtu:   2501314517 / 2010                 variabilní symbol: 1

IBAN: CZ6120100000002501314517           SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

adresa příjemce : BRIARD KLUB ČR

variabilní symbol : 1

Do zprávy pro příjemce: uveďte vaše jméno, příjmení a rok, na který členský příspěvek platíte.

 

 

PŘIHLÁŠKU zasílejte podepsanou (a naskenovanou) na email:   predsednictvoBK@seznam.cz

Případné dotazy Vám zodpoví členové výboru, které můžete kontaktovat přes email:  predsednictvoBK@seznam.cz

 

ČLENSTVÍ V BRIARD KLUBU ČR Z.,S. A STANOVY  

 

 1. Členy Spolku mohou být fyzické osoby starší 18ti let. Členem klubu se může stát i nezletilý zájemce za předpokladu písemného souhlasu zákonného zástupce. O přijetí za člena rozhoduje Předsednictvo a vyrozumí o svém rozhodnutí žadatele o členství ve Spolku. Na vznik členství ve Spolku není právní nárok;
 2. Členství ve Spolku se dělí na: 
 1. řádné;
 2. rodinné;
 3. čestné
   
 1. Řádné členství ve Spolku vzniká přijetím za člena na základě přihlášky a zaplacením jednorázového vstupního příspěvku a ročního členského příspěvku. Uchazeč o členství se podáním přihlášky ztotožňuje s účelem, předmětem činnosti Spolku a deklaruje svoji připravenost být vázán členskými právy a povinnostmi, které pro něj vyplývají ze stanov a z rozhodnutí orgánů Spolku. Uchazeč je v přihlášce povinen uvést doručovací a emailovou adresu, na níž mu Spolek bude zasílat případné písemnosti.
 2. Rodinným členem může být rodinný příslušník řádného člena (manžel/ka, druh/družka, rodič, prarodič, dítě, vnouče, sourozenec). Na rodinné členství se vztahuje snížený členský příspěvek, rodinný člen nemá nárok na Ročenku BK ČR a ostatní tiskoviny, vydávané Spolkem. Vyjma toho se na rodinné členství vztahují stejná práva a povinnosti jako na ostatní druhy členství;
 3. Čestné členství uděluje Předsednictvo klubu. Čestné členství je bezplatné. Vyjma toho se na čestné členství se vztahují stejná práva a povinnosti jako na ostatní druhy členství.
 4. Členství ve Spolku končí:
 1. úmrtím člena;
 2. písemným prohlášením člena o jeho vystoupení, doručené k rukám předsedy Spolku, s uvedením data ukončení členství;
 3. nezaplacením členských příspěvků ani v 30 denní dodatečné lhůtě určené Spolkem ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn;
 4. vyloučením člena.

Po zániku členství je neprodleně proveden výmaz člena ze seznamu členů;

 1. Vyloučit řádného člena lze:
 1. pro závažné porušení stanov;
 2. pro opětovné a hrubé porušení Zákona na ochranu zvířat;
 3. byl-li člen pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo přečin;
 1. Návrh na vyloučení člena může podat v písemné formě kterýkoli člen Spolku.
  V návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení a tento se doručuje Spolku. O vyloučení člena rozhoduje Předsednictvo. Člen navrhovaný k vyloučení musí být s návrhem na vyloučení seznámen písemně (doporučenou zásilkou) nejméně 15 dnů před jednáním Předsednictva, které bude o vyloučení rozhodovat. Doporučená zásilka musí obsahovat naprosto konkrétní obvinění a specifikaci skutku tak, aby byla členovi ponechána možnost se na jednání Předsednictva řádně připravit a obhájit se (osobně nebo písemnou formou). Člen navrhovaný k vyloučení se jednání zúčastní na vlastní náklady. Nedostaví-li se bez řádné omluvy, proběhne jednání bez jeho účasti;
 2. Členství vylučovaného člena zaniká doručením písemného rozhodnutí Předsednictva o vyloučení vyloučenému členovi. Zánikem členství ve Spolku nevzniká bývalému členovi nárok na vrácení jakýchkoliv uhrazených členských příspěvků;
 3. Proti rozhodnutí Předsednictva je možno podat do 15 dnů písemné odvolání doporučenou zásilkou Předsedovi Kontrolní a revizní komise (dále jen KRK).  Odvolání nemá odkladný účinek. KRK posoudí skutkovou podstatu provinění a v případě, že shledá v postupu Předsednictva nedostatky, svolá Mimořádnou členskou schůzi. Vyloučený člen je písemně (doporučenou zásilkou, kterou zasílá KRK jak členovi, tak Předsednictvu) nejméně 15 dnů před jednáním Mimořádné členské schůze seznámen s datem jednání. Schůze se účastní na vlastní náklady a má právo se ke svému odvolání vyjádřit buď osobně, nebo v zastoupení na základě plné moci. Pokud je rozhodnutí o vyloučení Mimořádnou členskou schůzí zrušeno, hledí se na dotčeného člena, jako by nebyl vyloučen;
 4. Spolek vede seznam členů v  elektronické podobě, který nebude zpřístupněn ani uveřejněn, vyjma zpřístupnění seznamu členů spolupracujícím právnickým osobám. Vedením seznamu členů je pověřeno Předsednictvo, které zajišťuje provádění zápisů a výmazů týkajících se členství osob ve Spolku.  Člen je oprávněn obdržet na svou žádost od Spolku na své náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o jeho osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Za správnost a aktuálnost seznamu členů odpovídá jednatel Spolku.

Člen klubu (vyjma členství rodinného) má právo na klubové zpravodaje, popř. na další klubové tiskoviny, a je oprávněn zúčastnit se všech klubových akcí za zvýhodněných podmínek. Informace pro členy jsou uveřejňovány prostřednictvím webových stránek klubu, klubového FB a jsou zasílány informačními e-maily na kontaktní adresy, uvedené v přihlášce.