BRIARD KLUB
Předsednictvo
KRK
Poradci chovu
Stránky členů, CHS
Stránky zahraničních klubů
Termíny akcí BK ČR

ČLÁNKY

CHOVATELSTVÍ
Standard plemene
Historie chovu briardů u nás
Rukojeť chovatele
Chovatelské dokumenty
Databáze jedinců
Chovní psi černí
Chovní psi plaví
Chovné feny černé
Chovné feny plavé
Zahraniční krycí psi
Přehled krytí
Výsledky DKK
Výsledky CSNB

VÝSTAVY
Výsledky výstav
Galerie šampionů
Galerie klubových šampionů
Podmínky pro získání šampionátů - odkazy

VÝCVIK
sportovní výcvik
pasení
obedience
agility
další aktivity
Galerie výcviku
Galerie šampionů práce
další aktivity

SOUTĚŽE
Briard roku v exteriéru
Briard roku ve výkonu
Briard roku v pasení
S briardem na Everest

INZERCE
ŠTĚŇATA
SOS BRIARD
POZVÁNKY NA AKCE

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO CHOVATELE
Vydáno dne 21. 12. 2016 (215 přečtení)Chovatelská stanice

 • Chovatelská stanice není vázána na určité plemeno psů.
 • Žádost o registraci názvu CHS se podává na předepsaném formuláři. Zde žadatel povinně vyplní: plné jméno a příjmení, titul, datum narození, přesnou adresu trvalého bydliště a připojí svůj podpis. Nepovinně vyplní: kontaktní telefon a e-mail. K žádosti povinně připojí oboustrannou kopii občanského průkazu, kde na titulní straně znečitelní rodné číslo a na druhé ponechá jako čitelný údaj pouze adresu trvalého bydliště. Bez této kopie pro ověření podkladů je možné žádost vyřídit pouze osobně. Na žádosti vyplní čitelně až 6 navrhovaných názvů v pořadí, v jakém má o přidělení zájem. Formulář nelze ČMKU zasílat e-mailem nebo faxem.
 • mezinárodní chránění názvu CHS se žádá ne rejstříku CHS ČMKU. Název musí být schválen Mezinárodním registrem CHS FCI v Belgii.
 • CHS nemůže být předmětem spoluvlastnictví.

 

Krycí list (KL)

 • O krycí list žádá majitel chovné feny nejméně 1 měsíc před předpokládaným háráním. Pokud o něj žádá v době, kdy fena již hárá, zaplatí za vystavení KL 500,- Kč.
 • Krycí list je základním chovatelským dokladem, který vyhotovuje PCH trojmo, je platný výhradně s jeho podpisem. KL zasílá PCH doporučeně na základě žádosti chovatele nejpozději do 21 dní po jejím obdržení. PCH na zadní straně KL uvede psy, které si chovatel navrhl nebo které doporučuje v případě, že byl o doporučení krycího psa požádán. Chce-li majitel feny po vystavení KL krýt jiným psem, který není uveden na krycím listě, musí zaslat svému PCH všechny krycí listy zpět. Požadovaný pes bude na krycí list dopsán a krycí list bude vrácen majiteli feny.
 • Krycí list musí být po uskutečněném krytí řádně vyplněn ve všech kolonkách. Za správné                     vyplnění KL odpovídá majitel feny. Chovatel odešle vyplněný a majitelem psa i feny   podepsaný KL nejpozději do 7 dnů po uskutečněném krytí HPCH.
 • Nezabřezne-li fena, je chovatel povinen tuto skutečnost oznámit písemně HPCH a majiteli krycího psa do 7 dnů po předpokládaném termínu vrhu.
 • Krycí list musí být vyplňován i v případě, že oba chovní jedinci patří stejnému majiteli.
 • Platnost krycího listu je 1 rok od data vystavení. Po uplynutí doby platnosti je chovatel povinen do 15 dnů KL vrátit HPCH, a to i v případě, že nedošlo k uskutečněnému krytí.
 • Bez správně vyplněného KL nelze krytí feny uskutečnit. Štěňata narozená z krytí, při kterém nebyl správně vyplněný KL a nebyl odeslán v termínu HPCH, nebudou zapsána do PK.
 • Krycí list pro krytí zahraničními plemeníky, kteří jsou v příslušné zemi zařazeni do chovu, vystavuje HPCH.

 

Krytí

 • Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci a na základě platného krycího listu.
 • Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním ze psů, který je uveden v krycím listě.
 • Majitel feny si musí při krytí zjistit od majitele psa, zda má provedenou přeregistraci. V případě, že přeregistraci nemá provedenou, musí co nejdříve majitel psa zaslat originál PP na ČKS (U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7)
 • Fena smí být použita k chovu (datum krytí) naposledy v den dosažení stáří osmi let. Výjimka z tohoto ustanovení je možná.

 

Vrh

 • Fena a vrh mají být umístěny u svého držitele. Pokud je nutno fenu umístit jinak, musí být o této skutečnosti uvědomen PCH.
 • Za období dvou kalendářních let jsou povoleny maximálně 3 vrhy u chovné feny, ideální počet je 1 vrh ročně. Vrh, kdy fena porodí pouze jedno štěně je započítáván jako regulérní vrh.
 • Chovatel je povinen nejpozději do 7 dnů po porodu ohlásit vrh HPCH, a to doporučeným dopisem, telegramem, telefonicky či e-mailem, s uvedením základních údajů, zejména počtu, pohlaví, barvy a váhy štěňat. Do 7 dnů po porodu je chovatel povinen podat zprávu majiteli krycího psa.
 • Nezabřeznutí feny hlásí její majitel (držitel) držiteli krycího psa a příslušnému poradci chovu do 75 dnů po krytí.

 

 • Povinná je kontrola 1. kontrola do 7 dní po narození štěňat a 2. kontrola mezi 6. a 7. týdnem věku štěňat. Kontrola je zaměřená na dodržování předpisů a zdraví feny a potomstva.
 • První kontrolu může dle volby chovatele provádět veterinární lékař. Zápis obsahuje: základní identifikační údaje, datum krytí a vrhu, počet celkem narozených, mrtvě narozených, ponechaných štěňat, pohlaví, barvu, informaci o tom, zda štěňata jsou ponechána feně nebo předána kojné feně (v tom případě i držitele kojné feny a počet štěňat u ní umístěných).
 • Druhou kontrolu provádí zvolený poradce chovu. Štěňata musí být před druhou     kontrolou tetovaná, nebo je po dohodě při kontrole tetuje PCH, pokud splňuje podmínky pro tetovače.

 

Tetovací čísla

 • Žádost o vystavení tetovacích čísel musí být doručena příslušnému pracovišti plemenné knihy nejpozději mezi 3 – 4 týdnem věku štěňat. Vrhům starším než 6 týdnů lze čísla vydat pouze výjimečně, a to pouze z doložených důvodů.

 

Zápisy štěňat do plemenné knihy

 • PP vystavuje plemenná kniha ČMKU na základě smlouvy s chovatelským klubem.
 • Podkladem pro zápis odchovu do plemenné knihy je výhradně platná přihláška vrhu. Za platnost přihlášky vrhu odpovídá příslušný chovatelský klub.
 • Součástí přihlášky vrhu jsou krycí listy a v případě zahraničního krytí i kopie originálu PP včetně dokladu o chovnosti, kontrolní tetovací pásek (vyplňuje se dvojmo při tetování)
 • Vrh musí být přihlášen k zápisu kompletní – tzn., že musí být uvedena všechna štěňata, která byla do okamžiku žádosti o zápis odchována. Chovatel musí do „přihlášky k zápisu“ napsat jméno a tetovací číslo štěněte, které uhynulo, ale bylo zažádáno o tetovací číslo. Vedle jména štěněte je nutné napsat – uhynulo. Přihlášku k zápisu štěňat je potřeba co nejdříve po druhé kontrole zaslat HPCH, který ji musí odeslat plemenné knize nejpozději do 3 měsíců od data vrhu. V případě, že majitel feny nevlastní chráněný název chovatelské stanice, může jednu fenu zapůjčit do jiné chovatelské stanice pouze jedenkrát. Zapůjčení feny musí být plemenné knize doloženo písemnou smlouvou.
 • Při prvním vrhu feny je nutné s přihláškou k zápisu štěňat zaslat originál + kopii Průkazu původu feny k přeregistraci, kopii výkonnostní knížky.
 • Pokud fena od minulého vrhu získá nové výstavní ocenění a zkoušky – přiložte kopie pro doplnění chovné karty. Totéž platí pro psa od posledního krytí.

Export                      

 • PP jedince vyváženého mimo území ČR musí být pověřeným pracovníkem sekretariátu ČMKU označen:

*    razítkem EXPORT PEDIGREE

*    reliéfním razítkem se znakem ČMKU

*    hologramem

*    kulatým razítkem ČMKU včetně podpisu pracovníka

*    jménem a kompletní adresou nového majitele.

 • Exportní PP lze vystavit pouze pro fyzickou osobu.  Nákup a prodej nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný.
Není-li majitel vyváženého jedince zároveň jeho chovatelem, je oprávněn vyvézt pouze 1 jedince v kalendářním roce.


( -mz- | Informační e-mailVytisknout článek )

© BK ČR 2017